Kosher christmas recipes

Sort: Popular Newest Rating
Show:
Mint chutney

Mint chutney

Mint chutney

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Aug 2010
Professional
5 votes
2197 views
OMALI

OMALI

OMALI

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Aug 2010
Professional
2 votes
4917 views
CRISPY CALAMARI

CRISPY CALAMARI

CRISPY CALAMARI

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Aug 2010
Professional
2 votes
1883 views
Four seasons pizza

Four seasons pizza

Four seasons pizza

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Aug 2010
Professional
1 vote
1959 views
Brie Chesse in French Baguette

Brie Chesse in French Baguette

Brie Chesse in French Baguette

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Aug 2010
Professional
1 vote
1917 views
small almond cookies

small almond cookies

nice moister almond cookies

branna
Feb 2011
Professional
1 vote
2223 views
RoseWater CRÈME BRULEE

RoseWater CRÈME BRULEE

RoseWater CRÈME BRULEE

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Aug 2010
Professional
1 vote
2278 views
Balsamico Dip

Balsamico Dip

Balsamico Dip

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
1479 views
Smoked Salmon Bagel

Smoked Salmon Bagel

Smoked Salmon Bagel

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Aug 2010
Professional
1 vote
1292 views
chicken tikka mahkni

chicken tikka mahkni

chicken tikka mahkni

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Aug 2010
Professional
1 vote
1126 views
Coriander Chutney

Coriander Chutney

Coriander Chutney

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
1070 views
Brie, Blue and Gruyere chesse

Brie, Blue and Gruyere chesse

Brie, Blue and Gruyere chesse

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Aug 2010
Professional
1 vote
854 views
Thai tartletsbatter

Thai tartletsbatter

Thai tartletbatter

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Aug 2010
Professional
1 vote
741 views
Beef Burger

Beef Burger

Beef Burger

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Aug 2010
Professional
1 vote
2202 views
char grilled beef tenderloin with teriyaki sauce

char grilled beef tenderloin with teriyaki sauce

char grilled beef tenderloin with teriyaki sauce

CHEF ASHRAF ABD ALEEM ELKHARBOTLY
Jun 2010
Professional
1 vote
2784 views